Ana Sayfa Ekonomi 24 Ekim 2020 3 Görüntüleme

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay müddetle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları mühlet için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, bayan, genç ve mesleksel yeterlilik evrakı sahiplerini istihdam etmesi halinde patrona sağlanan prim dayanağı bir evvelki yıl ortalamasına ek istihdam edilen bireyler için 12 ay, bu kişinin bayan, genç yahut engelli olması durumunda 18 ay mühletle, patrona sağlanan prim teşviki ve ek istihdam sağlayan patrona Gelir Vergisi stopaj teşviki ile Damga Vergisi dayanağı uygulamasının mühletini 31 Aralık 2023’e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz tesirleri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenecek.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının mühletini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların olağan çalışma müddetlerine dönmeleri durumunda patrona ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim dayanağı müddetini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

NAKDİ FİYAT TAKVİYESİ

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na süreksiz unsur ekleniyor.

İşsizlerin yine istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışan şahısların de istihdam edilebilmesi için iş yahut hizmet kontratı 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 periyodunda sona erenlerle, SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu patronlarca fiilen çalıştırılmaları halinde, patronlara her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira takviye verilecek.

Müracaatta bulunanlardan işverence işe alınıp fiyatsız müsaadeye ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup müracaatının kabul edilmediğini bildirenler için ise kelam konusu kaideler dahilinde hane başına günlük 34,34 lira dayanak sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, bu formda çalıştırıldıkları periyoda ait olarak fiyat ve fiyata bağlı hakları hariç olmak üzere, başka haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu formda çalıştırıldıkları periyotta ilgili mevzuat uyarınca daha evvel yararlanmış oldukları toplumsal yardım ve öbür haklar borç çıkarılmayacak.

Bu unsur uyarınca müracaatta bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden patronlara, ilgililerin patron yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı periyotlar için Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen öteki bir süreksiz hususa nazaran de patrona, Ocak 2019-Nisan 2020 devrinde en az sigortalı bildirimi yapılan ay yahut periyottaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi fiyat takviyesi sağlanacak.

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak dayanak meblağının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek işe alınacaklardan patron tarafından fiyatsız müsaadeye ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı, kelam konusu takviye ve nakdi takviye fiyatlarını, hususların yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek minimum fiyat artış oranında artırmaya yetkili olacak.

KONUTLARDA ÜRETTİKLERİ MALLARI İNTERNET ÜZERİNDEN SATANLARIN FAALİYETLERİNE MUAFİYET

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, başka bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları meskenlerde imal ettikleri malları internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri muaflık kapsamına alınacak. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için vergiden muaf esnaf evrakı alınması, Türkiye’de heyeti bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat meblağının belirlenen meblağı aşmaması gerekecek.

Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan meblağlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 (bir ve üzeri personel çalıştırıldığı durumda yüzde 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak, kanun çerçevesinde bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Ticari, zirai yahut mesleksel yararı münasebetiyle gerçek tarzda Gelir Vergisi’ne tabi olanlar ile unsurda sayılan faaliyetleri gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek formda yapanlar bu muafiyetten faydalanamayacak.

Cumhurbaşkanına, unsurda belirtilen oranları ve meblağı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar artırma yetkisi veren düzenleme, 1 Ocak 2021 prestijiyle yürürlüğe girecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne nazaran, tam mükellef gerçek bireylerin, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta Yönetimi ya da süratli kargo nakliyeciliği yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri karın yüzde 50’sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam vakitli ya da eş bedel kısmi vakitli personel çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam vakitli ya da eş paha kısmi vakitli emekçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam vakitli ya da eş paha kısmi vakitli emekçi çalıştırması koşul olacak.

Cumhurbaşkanı bu unsurda yer alan oran, fiyat ve sayıları yarısına kadar indirebilecek ve iki katına kadar artırabilecek.

Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin hisselerinin Borsa İstanbul’da süreç görüp görmemesine, süreç gören hisselerinin toplam hisseleri içindeki oranına, geri alınan hisselerin Borsa İstanbul’da süreç gören hisselerinden olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış hasılatı ve öteki gelirlerinin toplam fiyatına nazaran, farklı ayrı ya da birlikte bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmak suretiyle tekrar tespit etmeye yetkili olacak.

Teklifle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) süreçlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanıyor. Hususun uygulama mühleti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor ve bu süreyi 5 yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Lisans sahibi olan yahut lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen müsabakalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine fiyat olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen karar, 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

KISMİ VAKİTLİ ÇALIŞMA TEŞVİK EDİLECEK

Tam periyodik çalışıyorken 31 Aralık 2020’ye kadar kısmi periyodik olarak çalışmaya başlayan hizmet erbabının fiyatları, kısmi periyodik çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi müddetli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay mühletle çalışmaya devam etmesi kuralıyla gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisnayı uygulamak suretiyle alınmayacak vergi fiyatı, bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt minimum fiyatın yüzde 10’unu aşamayacak. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi periyodik olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacak.

Kısmi periyodik çalışmaya başlayan mevcut çalışanlara yapılan fiyat ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, bu unsur kapsamında gelir vergisinden istisna edilen aylık brüt fiyata isabet eden kısmı, damga vergisinden istisna olacak. İstisnadan yararlanma kuralları bulunmadan istisnadan faydalanılması nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki 6 ve 12 aylık müddetleri dört katına kadar uzatmaya ve 31 Aralık 2020 tarihini her kezinde birer yıllık periyotlar halinde dört defa uzatmaya, unsurda belirtilen oranı bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

YURT DIŞINDA BULUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZİN TÜRKİYE’DEKİ BANKALARA BİLDİRİLMESİ

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve başka sermaye piyasası araçlarını, bu husustaki kararlar çerçevesinde 30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka yahut aracı kuruma bildiren gerçek ve hukukî bireyler, kelam konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Kelam konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka yahut finansal kurumlardan kullanılan ve yürürlük tarihi prestijiyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kaidesi aranmaksızın bu husus kararlarından yararlanılacak.

Vergi Yöntem Kanunu’na nazaran defter tutan mükellefler, bu unsur kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, periyot yararının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri üzere birebir varlıkları vergiye tabi çıkarın ve kurumlar için dağıtılabilir karın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Gelir yahut kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan lakin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e kadar vergi dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, periyot çıkarının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, kelam konusu varlıklar vergiye tabi çıkarın ve kurumlar için dağıtılabilir çıkarın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların birebir sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi prestijiyle alınmış olması ve kelam konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu unsur kararlarından faydalanılabilecek.

Türkiye’ye getirilen yahut yasal defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan ziyanlar, gelir yahut kurumlar vergisi uygulaması bakımından masraf yahut indirim olarak kabul edilmeyecek.

Kelam konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu karardan faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yahut Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi kural olacak.

Cumhurbaşkanı, bu müddetleri, bitim tarihlerinden itibaren her kezinde 6 ayı geçmeyen mühletler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

İstanbul Sıhhat Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyeti, rektör, eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sıhhat Bakan Yardımcısı, Sıhhat Bakanının seçtiği bir üye, YÖK’ün seçtiği profesör unvanına sahip iki üye ile Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı İdare Kurulunca belirlenen Sıhhat Bilimleri Üniversitesi dışından iki üyeden oluşacak.

Üniversitenin yurt dışı ünitelerinde, bulundukları ülkenin üniversitelerindeki mahallî akademisyenlerin de istihdam edilebilmesine, aylıkla çalışma ve ders fiyatı karşılığı çalıştırma tarzlarından ekonomik olanın tercih edilebilmesine de imkan sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı raportör ve raportör yardımcılarının atama teklifleri, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak. Atama teklifi yapılan kurum yahut kuruluşça çalışanın atama süreçleri, 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Bunlar, atama süreci tamamlanıncaya kadar, mevcut takımlarına ilişkin her türlü aylık, ek gösterge, artırım, tazminat, ikramiye, kontrat fiyatları ile başka mali haklarını Cumhurbaşkanlığı bütçesinden almaya devam edecek.

Düzenlemeyle 30 Eylül 2020 prestijiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının ünitelerinde raportör unvanıyla misyon yapanlardan yargıçlar ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör üzere meslek meslek takımlarında yahut durumlarında bulunanların Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü takımlarına atanabilmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle Katma Bedel Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek dahilde sürece ve süreksiz kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hususların teslim mühleti 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne nazaran, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanması hasebiyle, UEFA, iştirakçi futbol kulüpleri ile tertipte vazifeli hükmî bireylerden iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu karşılaşmalar hasebiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Teklifle, elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ait düzenleme yapılıyor.

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi emeliyle; genel hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi üzere yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ilişkin mecburî altyapı ögeleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması koşulu aranacak.

Ruhsat müracaatlarında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında rastgele bir proje yahut evrak istenmeyecek. Ruhsat müracaatına, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait evrak eklenecek.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde, 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsaade evrakı kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere müsaade verilirken 10 metreden yüksek olmama koşulu aranacak.

Ruhsat ve yapı kullanma müsaade dokümanı müracaatlarında, ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı alınacak. Yapılan müsaade müracaatlarında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı meblağı toplamı kadar müsaade evrakı bedeli alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; kontrat uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim dokümanı için belirlediği fiyatın beş katını, öteki yerlerde üç katını geçemeyecek. Bu karara ters yapılan mukaveleler geçersiz sayılacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 ortasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında yapılan kule ve direkler ise istenen koşulları yerine getirmek zorunda kalacak.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, üniversitelerle birlikte kullandığı hastane ve tesislerde işlenen disipline ters fiillere ait başhekim süreç yapabilecek.

Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

Teklifle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm bölümüne olumsuz tesirlerinin azaltılması için ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere isimlerine kamu yeri tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı yatırımcılar ve işletmecilerden; 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 ortasındaki devirde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığından evraklı turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden tıpkı devirde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme mühletleri 6 ay erteleniyor.

Ayrıyeten 1 Temmuz-31 Aralık 2020 devrinde tahsil edilmesi gereken kira, kesin müsaade, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, yararlanma, ek yararlanma bedelleri ve hasılat hisseleri ile ecrimisillerin ödeme müddetleri de müracaat koşulu aranmaksızın bir yıl ertelenecek. Bu alacaklar, ertelenen mühlet sonuna kadar rastgele bir artırım yahut faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Bu periyoda ait tahsil edilen bedeller iade edilmeyecek.

BELLİ MÜDDETLİ İŞ KONTRATLARI

Teklife nazaran, belli müddetli iş mukavelesi, çalışanın 25 yaşını doldurmamış yahut 50 ve daha üst yaşta olma şartını sağlaması kaydıyla, mevcut şartlar aranmadan yazılı yapılabilecek.

25 yaşını doldurmamış personeller ile yapılacak muhakkak müddetli iş mukavelelerinin mühleti, çalışanın 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Bu karar uyarınca bir kezde yahut yenilenerek yapılan muhakkak müddetli iş mukavelelerinin toplam mühleti 2 yılı aşamayacak.

Türkiye İş Kurumu idare heyeti lider, üyeler ve kurum işçisi, kamusal misyon ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri hatalar nedeniyle direkt ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulmamalarına ait yol ve asılları düzenleyen Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a tabi olacak.

Anayasa Mahkemesi kararıyla, basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet mühleti artırımından yararlandırılmalarına ait doğan tüzel boşluğu gidermek gayesiyle düzenleme yapılıyor.

İşe girdiği tarih prestijiyle 25 yaşından küçük olup, hizmet akdine tabi olarak bir yahut birden fazla işverence çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati müddetine nazaran hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için, çalıştırıldıkları mühletle orantılı olarak patronlarca, prime temel günlük yarar alt sonunun yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile yüzde 7,5’i patron; yüzde 5’i sigortalıya ilişkin olmak üzere yüzde 12,5 oranında genel sıhhat sigortası primi ödenecek.

Bu husus kapsamında çalışanların genel sıhhat sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması mecburî olacak.

Bu fıkra kapsamına girenler, isimlerine ödenen priminin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar birebir çıkarın 30 katının yüzde 20’si oranında malullük, yaşlılık ve mevt sigortası primi ödeyebilecek. Ödenen primlere ait müddetler sigortalılık mühleti sayılacak.

İşe girdiği tarihten evvelki son bir yıl içinde prim ödeme gün sayısı 120 günden fazla olanlar ile 25 yaşını dolduran sigortalılar hakkında bu unsur kararları uygulanmayacak.

Teklifle Cumhurbaşkanına, yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar yasal düzeyine getirme yetkisi veriliyor.

Halka açıklığı, kaydiliği ve kurumsallaşmayı teşvik etmek hedefiyle bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz kurumları, varlık idare şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç olmak üzere, hisseleri Borsa İstanbul Hisse Piyasasında süreç görmek üzere en az yüzde 20 oranında birinci sefer halka arz edilen kurumların hisselerinin, birinci sefer halka arz edildiği hesap periyodundan başlamak üzere beş hesap periyoduna ilişkin yararlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanmasına ait olarak, Türkiye’de elde ettikleri kar ve iratları münasebetiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte misyonlu hukuksal şahıslardan iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

Mesleksel Yeterlilik Belgesi’nin yaygınlaştırılması ve evrak zorunluluğunu dışlayan kararların uygulanmamasını sağlamak gayesiyle Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndaki buna ait düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Uyum Ünitesine yapılacak teslim ve hizmetler için finansmanı yabancı devletler, memleketler arası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak koşuluyla sağlanan KDV istisnası, 2025 yılının sonuna kadar devam edecek.

EK ÖNLEME KARŞI MÜRACAAT

Harikulâde hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ek önlemlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, yasal temsilcisi ya da mirasçıları tarafından, önlemi uygulayan yahut bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak. Kamu kurum ve kuruluşları, müracaat üzerine yapacağı inceleme sonucuna nazaran en geç 6 ay içinde müracaatın reddine yahut önlemin kaldırılmasına karar verecek. Müracaatların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komite kurulabilecek. Kamu kurum ve kuruluşları bu husus kapsamında yapılacak müracaatların sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.

Soruşturmanın saklılığına ve devlet sırlarına ait ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, müracaat kapsamında muhtaçlık duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin müracaat yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına göndermek yahut yerinde incelenmesine imkan sağlamak zorunda olacak. Bu unsur kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, vazifelerini yerine getirdikleri sırada edindikleri kamuya, ilgililere ve üçüncü bireylere ilişkin saklılık taşıyan bilgileri, şahsî bilgileri, ticari sırları ve bunlara ilişkin dokümanları, bu hususta kanunen yetkili kılınan mercilerden diğerine açıklayamayacak, kendilerinin yahut üçüncü bireylerin faydasına kullanamayacak. Bu yükümlülük misyondan ayrılmalarından sonra da devam edecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara yönetim mahkemelerinde iptal davası açılabilecek. Bu unsur uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan müracaatlar yetkili olduğu bedellendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek ve durum başvurana bildirilecek. Bu hususun uygulanmasına ait ortaya çıkabilecek ihtilafları gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.

“Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların tamir yahut inşa karşılığı kiralamalarında kontratın başlangıç tarihinde, işletme müddetine ilişkin birinci yılın altı aylık kira bedeli ayrıyeten teminat olarak alınması; Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ilişkin taşınmazların kiralamalarında, kontrat mühleti içinde üç aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde ilgili taşınmazın mülki amirlikçe tahliye edilmesi; getirilen yeni kararların mevcut kiralamalara uygulanmasına” ait düzenlemelerin 1 Ocak 2021 olan yürürlük tarihleri, 30 Haziran 2021’e öteleniyor.

Derneklerin yapması gereken genel şuraların ertelenmesine ait husus kapsamında, İçişleri Bakanına tanınan yetki, salgınla gayret ve insanların bir ortaya gelmesini gerektiren aktifliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz önünde bulundurularak üçer aylık müddetlerle üç kere olmak üzere uzatılıyor.

HUSUS İHDASI VE DEĞİŞİKLİK ÖNERGESİ

Kurulda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ait husus kanun teklifine ihdas edildi. Buna nazaran gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Kıymet Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılıyor.

Kanun teklifiyle vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan tanınacak. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak

Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na nazaran kesilen para cezaları; karayollarından adapsız geçişler nedeniyle kesilen para cezaları üzere tüm idari para cezalarını kapsıyor.

Tahsil katkı kredisi ve tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı hissesi da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Metodu Hakkında Kanun’a nazaran takip edilen öbür alacaklar da yapılandırılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve azamî 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Birinci taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. Birinci taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

Toplumsal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz artırımları da yapılandırılabilecek.

Ayrıyeten vilayet özel yönetimlerine olan borçlar, emlak vergisi, etraf paklık vergisi, ilan ve reklam vergisi, başka vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık fiyatları, yol iştirak hisseleri, çeşitli fiyatlardan kaynaklı kurum alacakları ve artırım ve faizleri de yapılandırılabilecek.

TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.

KOSGEB tarafından kullandırılan dayanaklardan kaynaklananlar ile aidat alacakları, vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ilişkin şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının vilayet özel yönetimleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.

Hürriyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar